GEOGIS logo
geodézia kartografia kataster GIS geodet silueta

GEOGIS SK

Ponúkame Vám široký rozsah prác  z oblasti geodézie a kartografie pre fyzické i právnické osoby

Naša firma pôsobiaca na trhu od r. 2003 poskytuje geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností - geometrické plány, vytyčovanie pozemkov, poradenstvo a súčinnosť pri právnych úkonoch v KN  v inžinierskej geodézii - vytyčovanie stavieb, polohopisné v výškopisné merania území, pred a po - realizačné merania stavebných objektov a inžinierskych sietí, kontrolné merania stavebných objektov a v oblasti geo-informačných systémov návrhy riešení, dodanie software , tvorba špeciálnych máp   pre informačné systémy miest a obcí, vektorizácia a digitalizácia mapových podkladov, veľkoformátová tlač v oblasti inžinierskych činností zabezpečenie vyňatí z PPF a LPF, vstupov na cudzie pozemky, prenájmy pozemkov.